0 0,00 zł

Nie masz produktów w koszyku.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LELA BLANC

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LELA BLANC www.lelablanc.com oraz www.lelablanc.pl
OBOWIĄZUJĄCY DLA ZAMÓWIEŃ ZŁOŻONYCH OD 25 GRUDNIA 2014

 

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Lela Blanc / ILMA BestHouse, ul. Andersena 18D/12, 05-091 Ząbki). W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

§1   Definicje

1.1         Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

1.2         Dane kontaktowe:
              właściciel marki Lela Blanc - ILMA BestHouse Marek Duraj

              ul. Andersena 18D/12, 05-091 Ząbki
              e-mail: biuro@lelablanc.com
              nr telefonu: +48 667 50 80 90

1.3         Adres reklamacyjny:
             
Lela Blanc / ILMA BestHouse

              ul. Andersena 18D/12, 05-091 Ząbki

1.4         Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem  https://www.lelablanc.com/shop/dostawa zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

1.5         Dostawa– rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem https://www.lelablanc.com/shop/dostawa.

1.6         Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

1.7         Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

1.8         Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.9         Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

1.10       Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

1.11       Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.12       Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

1.13       Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

1.14       Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

1.15       Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

1.16       Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem https://www.lelablanc.com/shop/platnosci.

1.17       Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

1.18       Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

1.19       Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

1.20       Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

1.21       Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

1.22       Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

1.23       Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.lelablanc.com, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

1.24       Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.lelablanc.com / www.lelablanc.pl jest:
              ILMA BestHouse Marek Duraj
              ul. Andersena 18D/12, 05-091 Ząbki
              NIP: 876-151-32-37, REGON: 871178835
              Nr rachunku bankowego: mbank 24 1140 2004 0000 3002 5303 7914
Zwany dalej Sprzedającym.

1.25       System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

1.26       Termin realizacji – podana liczba godzin lub dni roboczych od momentu rozpoczęcia realizacji do momentu wysłania towaru.

1.27       Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

1.28       Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

1.29       Wada fizyczna– niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
A)   nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
B)   nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta;
C)   nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia;
D)   została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
E)   w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
F)   nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

1.30       Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

1.31       Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2   
Postanowienia ogólne

2.1           Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.lelablanc.com oraz www.lelablanc.pl (dalej Witryna) jest: ILMA BestHouse Marek Duraj – Sprzedający

2.2           Sprzedający za pośrednictwem Witryny prowadzi sklep internetowy, w którym oferuje sprzedaż towarów oraz świadczenie usług drogą elektroniczną. Zasady korzystania ze Sklepu określa niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r poz. 1422  tj. ze zm.).

2.3           Przeglądanie treści Witryny nie wymaga podania jakichkolwiek danych, w szczególności założenia konta w Witrynie.

2.4           Informacje o towarach dostępne w Witrynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu cywilnego.

2.5           Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest pod telefonem +48 667 50 80 90 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17:00 oraz pod adresem poczty elektronicznej biuro@lelablanc.com. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość (Cena za połączenie według stawki operatora z usług którego korzysta dzwoniący, jak dla połączeń komórkowych do sieci Plus).

2.6           Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.


§3   Ogólne warunki sprzedaży

3.1           Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

3.2           Sprzedaż towarów przez Sklep odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem sieci Internet umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Sprzedający.

3.3           Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.4           Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

3.5           Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto – i zawierają̨ podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 

§4   Rejestracja konta w witrynie

4.1           Przeglądanie treści Witryny nie wymaga podania jakichkolwiek danych, w szczególności założenia konta w Witrynie. Składanie Zamówień możliwe jest również bez uprzedniej rejestracji konta w Witrynie.Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login, hasło oraz adres poczty elektronicznej, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w Regulaminie.

4.2           Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. 

4.3           Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie. Rezygnacja z konta nie ma wpływu na realizację złożonych Zamówień potwierdzonych przez Sprzedającego.

4.4           Usługa konta w Witrynie świadczona jest przez Usługodawcę nieodpłatnie.

4.5           Sprzedający ma prawo - w razie stwierdzenia wykorzystania konta w sposób sprzeczny z Regulaminem lub niezgodnie z jego przeznaczeniem - czasowo zawiesić dostęp do konta lub wypowiedzieć dostęp do konta użytkownikowi z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia w formie e-mailowej.

 

§5   Zawarcie i realizacja Zamówień

5.1           Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

5.2           W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
A)   wybór towarów do Zamówienia  - dokonywany jest poprzez dodanie ich do koszyka. W każdym czasie przed złożeniem Zmówienia możliwa jest weryfikacja i aktualizacja zawartości koszyka;
B)   wybór przycisku ”Przejdź do kasy”
C)   wybór danych teleadresowych do dostarczenia Zamówienia;
D)   złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, które następnie jest przekazywane do potwierdzenia Sprzedającemu. Jeżeli Klient dokonuje Zamówienia bez rejestracji jako gość Witryny, przed wciśnięciem przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie.

5.3           Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w koszyku oraz danych teleadresowych do dostarczenia zamówienia.

5.4           Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

5.5           Sprzedający w toku prezentowania towarów w Witrynie i procesu składania Zamówienia, jednakże  najpóźniej przed wciśnięciem przez Kupującego przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, poinformuje Kupującego w sposób jasny i zrozumiały o:
A)   głównych cechach i parametrach zamawianego towaru,
B)   danych identyfikujących Sprzedającego, w szczególności o nazwie, adresie, numerze telefonu przedsiębiorstwa, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany;
D)   adresie pod którym Konsument może składać reklamacje;
E)   łącznej cenie obejmującej wszystkie składniki, a w szczególności podatki, opłaty za dostarczenie i usługi pocztowe oraz sposobie i terminie zapłaty;
F)   sposobie i terminie dostawy Zamówienia oraz procedurze reklamacyjnej;
G)   kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się,
H)   kosztach zwrotu towaru, które ponosi Konsument w przypadku odstąpienia od umowy;
I)   sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o treści formularza odstąpienia od umowy i pouczenia o odstąpieniu od umowy;
J)   obowiązku dostarczenia towarów bez wad;
K)   istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
L)   możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur

5.6            Sprzedający potwierdzi Zamówienie złożone przez Klienta po wyborze przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail Kupującego istotnych danych Zamówienia w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości:
A)   danych Sprzedającego, w tym numerze telefonu i adresie poczty elektronicznej Usługodawcy;
B)   danych Klienta;
C)   numeru Zamówienia;
D)   listy towarów będących przedmiotem Zamówienia wraz z cenami jednostkowymi;
E)   kwoty łącznej brutto oraz terminu zapłaty;
F)   całkowitej wartości Zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami;
G)   sposobu oraz terminu dostawy;
H)   informacji o prawie odstąpienia od umowy, w tym kosztach zwrotu rzeczy, w przypadku odstąpienia od umowy;
I)   link do pobrania pliku ze wzorem formularza odstąpienia od umowy,
J)   linków do stron zawierających:
       stosowaną procedurę rozpatrywania reklamacji;
      -   możliwości i procedury pozasądowego rozwiazywania sporów;
       opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe lub inne koszty;
      -   akceptowane sposoby zapłaty i jej termin.

5.7           Sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub e-mailowo w związku ze złożeniem lub realizacją Zamówienia.

5.8           Kupujący oświadcza, że podane przez niego Sprzedającemu dane teleadresowe, w szczególności dane osobowe adres dostawy i korespondencji, są prawdziwe i kompletne.

5.9           W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, Kupujący może skontaktować się ze Sklepem przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem biuro@lelablanc.com,  w treści wiadomości podając numer Zamówienia.

5.10       Realizacja zamówienia następuje:
- w przypadku płatności za pobraniem - po zawarciu umowy,
- w przypadku płatności przelewem - po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sprzedającego.

5.11       Zamówienia są kompletowane i przygotowywane do wysyłki niezwłocznie po odnotowaniu płatności za zamówione produkty i wysyłane w ciągu 0 - 3 dni roboczych.

5.12       Sprzedający poinformuje Kupującego o wysłaniu Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail  Kupującego wiadomości o wysłaniu towaru.

5.13       Deklarowany czas doręczenia przesyłki zależy od Operatora:
A)   przesyłka kurierska (DPD): 1-2 dni roboczych od nadania.
B)   przesyłka pocztowa priorytetowa (Poczta Polska): 1-5 dni roboczych od nadania.
C)   przesyłka paczkomatem (InPost): 2-3 dni roboczych od nadania

5.14       Zakupiony przedmiot umowy  wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży będzie wysłany przez Sprzedającego wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

5.15       Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Zamówione towary w stanie wolnym od wad.

5.16       Zmiany w Zamówieniu oraz rezygnacja z Zamówienia na warunkach opisanych w Regulaminie możliwe są poprzez kontakt e-mailowy ze Sklepem pod adresem biuro@lelablanc.com.

5.17       W przypadku anulowania Zamówienia - jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep zwróci Kupującemu należność za towar niezwłocznie po anulowaniu zamówienia.

5.18       Kupujący nie może anulować Zamówienia, jeśli został powiadomiony o wysłaniu Zamówienia. Powyższe nie wyłącza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy opisanego w Par. 6 Regulaminu.

5.19       W przypadku braku płatności lub potwierdzenia Zamówienia przez Kupującego w ciągu 10 dni (dziesięciu dni) roboczych, Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedającego, o czym Kupujący zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej lub telefonicznie.

5.20       Jeśli w  Magazynie Sklepu zabraknie towaru objętego Zamówieniem, w wyniku czego wysłanie części lub całego Zamówienia nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia -  Sprzedający poinformuje o tym fakcie Kupującego  telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zaproponuje późniejszy termin realizacji, alternatywny towar, podzielenie Zamówienia na części lub anulowanie Zamówienia w całości lub części.
A)   W przypadku, gdy Kupujący wyrazi zgodę na podzielenie Zamówienia i realizację w dwóch terminach - Kupujący ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki z Zamówienia. Koszt dostarczenia pozostałego towaru z Zamówienia, wynikającego z późniejszego jego dostarczenia, ponosi Sklep.
B)   W przypadku, gdy Kupujący nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w późniejszym terminie lub z alternatywnymi produktami, Zamówienie zostanie anulowane w całości lub części zgodnie z wyborem Kupującego.
C)   Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 1 miesiąca (jednego miesiąca), licząc od daty jej zawarcia.
D)   Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 1 miesiąc (jeden miesiąc), Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego Zamówienia. 
E)   W przypadku anulowania Zamówienia, jeśli Kupujący dokonał już zapłaty za Zamówienie, Sprzedający zwróci Kupującemu zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji Zamówienia w części) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§6   Prawo do odstąpienia od umowy

6.1          Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

6.2          Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6.3          Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem https://www.lelablanc.com/shop/formularz-odstapienia/?___store=default lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim, przed upływem tego terminu na adres: LELA BLANC / ILMA BestHouse, ul. Andersena 18D/12, 05-091 Ząbki lub ew. korzystając z adresu poczty elektronicznej biuro@lelablanc.com (przesyłając skan dokumentu z odręcznym podpisem).

6.4          Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.

6.5          Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mailowy podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6.6          W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6.7          Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy na adres: LELA BLANC / ILMA BestHouse, ul. Andersena 18D/12, 05-091 Ząbki. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6.8          Konsument ponosi koszt i ryzyko odesłania produktów do Sprzedającego (dla bezpieczeństwa Sprzedający sugeruje odesłanie towaru przesyłką rejestrowaną).

6.9          Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.10        Konsument otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za zakupione towary, w tym koszty dostarczenia - z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego w Zamówieniu przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep (jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego).Konsument otrzyma zwrot niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

6.11        Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.12        Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, m.in.:
A)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
B)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
D)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
E)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§7 Warunki reklamacji, rękojmi

7.1           Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za wady zakupionego przez Kupującego towaru, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Sprzedający  jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową.

7.2           Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat (dwóch lat) od momentu wydania rzeczy Konsumentowi .

7.3           Reklamacje należy składać pisemnie na adres Sprzedającego. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego reklamowany towar wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (opis reklamacji, zakres reklamacji) na adres: LELA BLANC / ILMA BestHouse, ul. Andersena 18D/12, 05-091 Ząbki. Wzór formularza reklamacji dostępny jest pod adresem https://www.lelablanc.com/shop/formularz-reklamacji/?___store=default(dla bezpieczeństwa Sprzedający sugeruje odesłanie towaru przesyłką rejestrowaną)

7.4           Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni (czternastu dni) od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Kupującego o sposobie dalszego postępowania. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

7.5           W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedający w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Klienta obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli wada jest istotna. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7.6           Wskazania producenta odnośnie konserwacji i przechowywania produktów Lela Blanc:
A)   Prać w pralce w temperaturze 30 stopni, program delikatny, prędkość wirowania max. 800 obr./min. Stosować zasady bezpiecznego prania - w tym segregację wg kolorów, tkanin, zabrudzenia.
B)   Tkanina bawełniana i bambusowa - prasować do 110 stopni; Polar / Minky - nie prasować
C)   Nie prać ręcznie
D)   Nie suszyć w suszarce bębnowej
E)   Nie suszyć w ekspozycji na słońcu
F)   Nie stosować wybielaczy
G)   Nie czyścić chemicznie
H)   Produkty bez wypełnienia - przechowywać w suchym, chłodnym i niezagrożonym wilgocią miejscu, w stanie luźnym w przewiewnym i oddychającym opakowaniu; Produkty z wypełnieniem  / Minky - przechowywać w suchym, chłodnym i niezagrożonym wilgocią miejscu, w stanie luźnym w przewiewnym i oddychającym opakowaniu, nie przechowywać w workach próżniowych, nie przygniatać innymi, cięższymi przedmiotami.

§8   Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

8.1           Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących sklepu jest Sprzedający. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący, podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji i rozliczenia złożonego Zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

8.2           Dane osobowe Kupujących są przetwarzane również w celu przekazania informacji posprzedażowej przez Sprzedającego. Sprzedający nie udostępnia danych osobowych Kupujących innym podmiotom. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach posprzedażowych.

8.3           Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Sprzedającego lub jego partnerów.

8.4           Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://www.lelablanc.com/shop/privacy-policy--cookie-restriction-mode.

 

§9   Postanowienia końcowe

9.1           Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza -ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

9.2           Kwestie sporne, jeśli Kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego.  Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego. 

9.3           Niniejszy Regulamin obowiązuje w odniesieniu do Zamówień złożonych po dniu 25 grudnia 2014 r.

9.4           O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni (czternaście dni) przed wejściem w życie nowego regulaminu. Korzystanie z Konta przez Konsumenta wymaga akceptacji zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Zamówień złożonych Usługodawcy przed jej wejściem w życie. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

9.5           Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (http://www.lelablanc.com/shop//Regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

9.6           Nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep  są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

9.7           Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 10 lub nowsza, FireFox wersja 14 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 14 lub nowsza, Safari, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.lelablanc.com, należy je wszystkie wyłączyć.

9.8           Sprzedający zastrzega prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu Witryny. Czasowe przerwy nie mają wpływu na realizację potwierdzonych Zamówień.Regulamin sklepu obowiązujący do dnia 24 grudnia 2014 włącznie, dostępny tutaj.

Regulamin z dnia 25 XII 2014.