0 0,00 zł

Nie masz produktów w koszyku.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.lelablanc.com i www.lelablanc.pl, zwanego dalej Sklepem internetowym – tzn. w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarza dane osobowe Użytkowników w związku z obsługą Sklepu internetowego.
Polityka prywatności Sklepu internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu internetowego. Informacje zawarte w Polityce prywatności mają charakter ogólny. Wszelkie słowa i wyrażenia występujące na niniejszej stronie (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Klient) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego dostępnym w Sklepie internetowym.

§ 1 Kto jest Administratorem Twoich danych?
1. Właścicielem Sklepu internetowego i jednocześnie Administratorem danych jest właściciel marki Lela Blanc®– ILMA BestHouse Marek Duraj, ul. Andersena 18D/12, 05-091 Ząbki, e-mail: biuro@lelablanc.com, NIP: 876-151-32-37, REGON: 871178835, zwany dalej LelaBlanc.pl
Dane osobowe zbierane przez LelaBlanc.pl za pośrednictwem Sklepu internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. 
Kontakt z inspektorem danych osobowych - e-mail: inspektor@lelablanc.com z dopiskiem w temacie ‘dane osobowe’.
2. LelaBlanc.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep internetowy.

§ 2 Jak chronimy i dbamy o Twoje dane?
1.    LelaBlanc.pl przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w tym szczególnie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych RODO (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.
LelaBlanc.pl ma na uwadze następujące zasady, którymi kieruje się przy przetwarzaniu danych osobowych Klientów: 
   A)   Zasada adekwatności i minimalizacji danych – przetwarzane są tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania; dla każdego procesu przeprowadzona została analiza spełnienia tej reguły, selekcja danych i wybór tylko takiej ilości i rodzaju, jakie są dla niego niezbędne.
   B)   Zasada transparentności, przejrzystości i rzetelności – Klient ma pełną wiedzę o tym, co dzieje się z jego danymi. W niniejszym dokumencie LelaBlanc.pl udziela pełnej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych Klienta – zgodnie z zasadą przejrzystości i rzetelności.
   C)   Zasada prawidłowości – LelaBlanc.pl stara się, aby dane osobowe w jego systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Klient - który stwierdzi, że w jakimś obszarze jego dane osobowe są błędne lub nie zostały zaktualizowane – jest proszony o kontakt pod adresem: inspektor@lelablanc.com.
   D)   Zasada integralności i poufności – LelaBlanc.pl stosuje i usprawnia (wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym) niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność danych osobowych.. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do danych osobowych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą danych.
   E)   Zasada rozliczalności  - określone decyzje odnoszące się do procesów przetwarzania danych osobowych zostały przeanalizowane z punktu widzenia zgodności z ogólnymi zasadami przetwarzania danych, a przede wszystkim, że są z nimi zgodne.
2.    Zdając sobie sprawę z tego jak ważna jest prywatność Klientów, Administrator chroni nie tylko osoby odwiedzające Sklep internetowy, ale również Klientów, którzy udostępnili Administratorowi swoje dane osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.:
   A)   witryny internetowej www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited (dalej również: „Serwis Facebook”), w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. Zasady ochrony oraz wykorzystywania danych osobowych przez Serwis Facebook udostępnione są np. na stronie: www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym dotyczących danych osobowych.
   B)   aplikacji umożliwiających prowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych, w tym konkursów.

§ 3 W jakim celu i jakie dane są przetwarzane?
1. LelaBlanc.pl zbiera informacje dotyczące:
   -   osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, 
   -   osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową 
   -   oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
zwanych dalej łącznie Klientami.
2. Cele przetwarzania danych osobowych:
   A)   Prowadzenie Sklepu internetowego - dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia funkcjonalności Sklepu, zgodnie z jego Regulaminem. Obejmuje to w szczególności zapewnienie Klientowi możliwości zarejestrowania się w Sklepie oraz możliwość zapisania się do usługi newsletter. W ramach Sklepu Klient może również skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail, co pozwala na bieżące odpowiadanie na potrzeby i zapytania Klienta. 
   B)   Realizacja sprzedaży – przy decyzji Klienta o dokonaniu zakupu w Sklepie internetowym, dane Klienta są wykorzystane dla potrzeb realizacji transakcji sprzedaży. Obejmuje to w szczególności otrzymanie od Klienta płatności oraz dostawę produktów do wskazanego przez Klienta miejsca, jak również umożliwienie Klientowi skorzystanie z uprawnień z tytułu gwarancji producenta oraz z tytułu rękojmi.
   C)   Komunikacja poprzez Newsletter lub drogą elektroniczną – po decyzji Klienta o zapisaniu się do newslettera – komunikacja informacji na adres e-mail Klienta o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.
3. LelaBlanc.pl pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkowników. Użytkownik podaje swoje dane podczas Rejestracji w Sklepie internetowym oraz zapisując się do newslettera. Dodatkowe dane osobowe, dotyczące adresu zamieszkania – otrzymuje od Użytkowników w związku z realizacją zamówień i Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego. Dane są również uzyskiwane w związku z bezpośrednim kontaktem.
Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
   A)  rejestracji Konta w Sklepie Internetowym, w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną - utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   B)  składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania i wywiązania się z umowy sprzedaży, a w dalszej kolejności również w celu umożliwienia skorzystania przez Klienta z uprawnienia rękojmi. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   C)  zapisania się do newslettera – czyli subskrypcji biuletynu informacyjnego, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
   D)   przeprowadzania konkursów, w szczególności dane osobowe podane w celu wzięcia udziału w konkursie, wyłonienia zwycięzców konkursu oraz realizacji nagród.
   E)   prowadzenia korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów.
4. Podczas Rejestracji Konta Klienta w Sklepie internetowym – Klient podaje:
   - imię i nazwisko
   - numer telefonu
   - adres e-mailowy
   - dane adresowe: ulica z numerem budynku i lokalu, kod z nazwą miejscowości, kraj.
Podczas Rejestracji Konta Klienta w Sklepie internetowym – Klient ustala własne hasło dostępu do indywidualnego Konta. Klient może zmienić hasło w późniejszym czasie.
5. Podczas składania zamówienia w Sklepie internetowym – Klient podaje:
   - imię i nazwisko
   - numer telefonu
   - adres e-mailowy
   - dane adresowe – adres zamieszkania i adres dostawy: ulica z numerem budynku i lokalu, kod z nazwą miejscowości, kraj.
W przypadku przedsiębiorców – Klient podaje dodatkowo nazwę firmy i numer NIP.
6. Podczas zapisywania się do bezpłatnej usługi Newsletter – Klient podaje swój adres e-mail.
7. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
8. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
9. Dane, które LelaBlanc.pl posiada jako administrator danych, przetwarza również w celach marketingowych z powołaniem na tzw. uzasadniony interes administratora danych osobowych. Cele marketingowe obejmują w szczególności przedstawianie Klientowi ofert i promocji Sklepu internetowego,, jak również innych informacji promujących markę LelaBlanc®.

§ 4 Czy jesteś zobowiązany do podania nam swoich danych i jakie są ewentualne konsekwencje ich niepodania?
Dane osobowe przekazane LelaBlanc.pl podawane są mu dobrowolnie, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

§ 5 Komu możemy przekazywać Twoje dane?
1.    Dane osobowe przekazywane są przez LelaBlanc.pl tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które Klient zamawia. 
   A)  LelaBlanc.pl nie sprzedaje danych Klientów oraz nie udostępnia komercyjnie danych Klientów podmiotom trzecim.
   B)  LelaBlanc.pl przekazuje tylko te dane, które są niezbędne dla jego osiągnięcia danego celu. Tam, gdzie to możliwe stosuje narzędzia anonimizacji lub pseudonimizacji, czyli takie działania, dzięki którym dla naszych partnerów i podwykonawców Klient pozostaje niemożliwy do zidentyfikowania, a gdzie LelaBlanc.pl cały czas posiada dane.
2.    Dane osobowe  mogą zostać przekazane przez LelaBlanc.pl swoim partnerom: 
   A)   firmom przewozowym (firmie kurierskiej, firmie InPost Paczkomaty Sp. Z o.o. świadczącej usługi systemu skrytek pocztowych, Poczcie Polskiej) – w celu dostawy zakupionego produktu na adres, który Klient wskazał w zamówieniu.
   B)   firmom świadczącym dla nas usługi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego, dzięki któremu możemy prowadzić nasz serwis, newsletter, oraz stosowne ewidencje sprzedaży itd.
   C)   Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.
LelaBlanc.pl, w przypadku skierowania do niego żądania, udostępnia dane osobowe, uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
3.    Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta LelaBlanc.pl przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom LelaBlanc.pl co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
   A)   Podmioty przetwarzające - LelaBlanc.pl korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie LelaBlanc.pl. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe.
   B)   Administratorzy – LelaBlanc.pl korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe
Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

§ 6 Przez jaki okres będziemy przechowywać Twoje dane?
Okres przechowywania danych osobowych Klientów:
   A)   W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda (czyli: rejestracja Konta Klienta i/lub zapisanie się do newslettera) - wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez LelaBlanc.pl tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po tym okresie dane będą przetwarzane w celach związanych z rozliczalnością działań LelaBlanc.pl, do czego LelaBlanc.pl jest zobligowany przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Klienta, jednak nie dłużej niż 10 lat (jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata).
   B)   W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy (realizacja sprzedaży) - wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez LelaBlanc.pl tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy. Po tym okresie dane będą przetwarzane w celach związanych z rozliczalnością działań LelaBlanc.pl,, do czego LelaBlanc.pl jest zobligowany przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Klienta, jednak nie dłużej niż 10 lat (jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata).
   C)   W przypadku pozyskania danych o sposobie korzystania przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego(za pośrednictwem plików cookies) oraz danych przetwarzanych w bazie marketingowej LelaBlanc.pl – przez cały okres kiedy Użytkownik jest Klientem LelaBlanc.pl oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestał być Klientem (zaprzestał korzystania ze świadczonych przez usług LelaBlanc.pl oraz nie dokonywał zakupów w Sklepie Internetowym).

§ 7 Mechanizm cookies
1.   
Pliki cookies - (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies). Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w Sklepie internetowym lub/i brak możliwości złożenia zamówienia.
Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
2.    Sklep Internetowy używa plików cookies. Zapisywane są one przez LelaBlanc.pl na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu s wykorzystywane do:
   A)  obsługi logowania - utrzymania sesji Użytkownika Sklepu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, Sklep nie przechowuje w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia.
   B)    prezentacji treści - dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
   C)  obsługi formularzy - zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www).
   D)   analiz statystycznych - budowanie anonimowych statystyk odwiedzin Sklepu internetowego, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
3.    Zmiana ustawień popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
   -  przeglądarka Internet Explorer
   -  przeglądarka Microsoft EDGE
   -  przeglądarka Mozilla Firefox
   -  przeglądarka Chrome
   -  przeglądarka Safari
   -  przeglądarka Opera

§ 8 Jakie przysługują Ci prawa?
1.   Wyrażenie zgody przez Klienta jest dobrowolne.
2.    Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych - Klient może poprosić, aby LelaBlanc.pl przesłał do Klienta informacje o Kliencie (format xlsx, docs itp.).
3.    Prawo do poprawiania danych -  Klient ma prawo poprosić o poprawienie swoich danych osobowych, a LelaBlanc.pl jest zobowiązany to zrobić. W takim przypadku LelaBlanc.pl ma prawo poprosić Klienta o przedstawienie dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.
4.    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO – Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
Jeżeli pomimo zastosowania się przez LelaBlanc.pl do reguły adekwatności (par.3), Klient uzna, że dla określonego celu przetwarzany zbyt szeroki zakres jego danych osobowych, ma prawo zażądać, aby LelaBlanc.pl ograniczył ten zakres przetwarzania. O ile żądanie Klienta nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, LelaBlanc.pl przychyli się do tego żądania.
5.    Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił LelaBlanc.pl. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody i nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez LelaBlanc.pl zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem LelaBlanc.pl może świadczyć jedynie za zgodą.
6.   Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO - Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych (w tym profilowania, jeżeli LelaBlanc.pl przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług LelaBlanc.pl, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji).
Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i LelaBlanc.pl nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.
7.    Prawo do żądania usunięcia danych, zwane również prawem do bycia zapomnianym – podstawa prawna: art. 17 RODO -  to prawo Klienta do żądania, aby usunęli z systemów oraz z dokumentacji wszystkich lub niektórych danych osobowych. 
Należy mieć na uwadze, że Administrator nie może tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa ma obowiązek przetwarzania danych Klienta (np. dokumenty transakcji dla potrzeb podatkowych, zobowiązanie z tytułu rękojmi, obowiązek zapewnienia rozliczalności działań). W każdym przypadku jednak – na żądanie Klienta - LelaBlanc.pl usunie dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe zapewni ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu dane Klienta, które konieczne są do zachowania zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób w organizacji LelaBlanc.pl.
8.    Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych - podstawa prawna: art. 20 RODO - Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
9.    Prawa, o których mowa w par. 5 Klient może wykonywać poprzez kontakt  pod adresem e-mail inspektor@lelablanc.com w temacie „Dane osobowe”. 
Adres kontaktowy służy również do korespondencji dla Klienta w przypadku jego obaw lub wątpliwości odnośnie swoich praw i wolności przy konkretnych działaniach lub sytuacjach. LelaBlanc.pl odpowie na pytania i wątpliwości Klienta. Klient ma prawo do złożenia skargi bezpośrednio  do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia Klient powinien podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznaje za naruszające jego prawa lub wolności.

§ 9 Jak zabezpieczamy Twoje dane?
1.    Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych (uwzględniając stan wiedzy technicznej oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia).
2.    Administrator odpowiednio udostępnia np. następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
   A)   Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
   B)   Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są dane osobowe.
   C)   Szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności Sklepu internetowego.
   D)   Dostęp do Konta Klienta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
3.    LelaBlanc.pl stosuje certyfikat bezpieczeństwa SSL wystawiony przez jedną z czołowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
LelaBlanc.pl zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie.
4.    W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. LelaBlanc.pl nie wysyła przypomnienia hasła. W celu wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu internetowego, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
5.    LelaBlanc.pl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, w tym szczególnie hasła do Konta Klienta.


Niniejsza wersja Polityki prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.